Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2021 09:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΖΕΩΡΚ-ΝΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

Θέμα: Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 08/06/2021 08:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΕ2ΩΡΚ-8Υ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 08/06/2021 07:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ12ΩΡΚ-ΔΦ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου»,...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 07/06/2021 15:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ9ΗΩΡΚ-ΥΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Γάκης Αδάμ του Θεοδώρου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4319/21-04-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα Γάκης Αδάμ του Θεοδώρου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4319/21-04-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/06/2021 14:32:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΛΤΩΡΚ-Φ73
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 07/06/2021 14:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ3ΞΩΡΚ-4ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 07/06/2021 13:31:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω14ΝΩΡΚ-0ΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 07/06/2021 13:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΜΩΩΡΚ-ΦΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων 2021 – Β΄ Κατανομή, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 36893/06-05-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων 2021 – Β΄ Κατανομή, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 36893/06-05-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Ημ/νια: 07/06/2021 13:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΚΩΩΡΚ-ΟΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Θέμα: «Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 07/06/2021 13:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΥΩΡΚ-ΚΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 24/2021 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 126/21 ΑΠΟΦ.Ο.Ε

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 24/2021 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 126/21 ΑΠΟΦ.Ο.Ε
Ημ/νια: 07/06/2021 11:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΠ5ΩΡΚ-1Ω3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 07/06/2021 11:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΩΡΚ-Ι7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (Τ.Κ.Μουρεσίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου (Τ.Κ.Μουρεσίου)"
Ημ/νια: 07/06/2021 10:24:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΘΑΩΡΚ-ΟΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 07/06/2021 11:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΤΙΟΕΠΖ-Ι50
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς»

Θέμα: Αίτημα για την ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς»
Ημ/νια: 07/06/2021 10:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΜΧΟΕΠΖ-ΦΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 04/06/2021 16:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΨΧΩΡΚ-59Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 04/06/2021 15:27:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ46ΩΡΚ-ΟΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 04/06/2021 15:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΦΓΩΡΚ-ΦΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 04/06/2021 15:12:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΜΜΩΡΚ-Ψ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 04/06/2021 15:09:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΡΣΩΡΚ-Υ0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com