Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ 15/11/2019 ΕΩΣ 31/12/2020

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΑΝΑΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ 15/11/2019 ΕΩΣ 31/12/2020
Ημ/νια: 14/09/2021 13:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ52ΩΡΚ-3ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 24/01/2019 ΕΩΣ 5/11/2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 24/01/2019 ΕΩΣ 5/11/2019
Ημ/νια: 14/09/2021 13:02:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΠΞΩΡΚ-2ΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 14/09/2021 12:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΩΘΩΡΚ-Ε2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ημ/νια: 14/09/2021 12:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩΧΩΡΚ-7ΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2021 ΕΩΣ 31/5/2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2021 ΕΩΣ 31/5/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 12:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ν1ΩΡΚ-ΖΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης
Ημ/νια: 14/09/2021 12:10:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞ9ΩΡΚ-Λ1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 10:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΟΕΠΖ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Αυγούστου 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 14:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ6ΔΩΡΚ-ΗΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/09/2021 14:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΠΤΩΡΚ-Ν2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/09/2021 14:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Γ3ΩΡΚ-Θ3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 14:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ4ΦΩΡΚ-ΗΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021 - ( ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021 - ( ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ )
Ημ/νια: 13/09/2021 14:06:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΚΠΩΡΚ-Ζ1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αιτήματος για την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6901/10.07.2020 συμφωνητικού προμήθειας καυσίμων, για την κατεπείγουσα κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης».

Θέμα: «Περί αιτήματος για την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6901/10.07.2020 συμφωνητικού προμήθειας καυσίμων, για την κατεπείγουσα κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης».
Ημ/νια: 13/09/2021 14:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΤ0ΩΡΚ-06Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Αυγούστου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 13:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΕ8ΩΡΚ-10Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 370 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 370 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/09/2021 13:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΦΣΩΡΚ-ΔΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/09/2021 13:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΑΒΩΡΚ-ΠΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 13/09/2021 12:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε01ΩΡΚ-Φ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:55:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 632ΝΩΡΚ-ΙΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΖΧ2ΩΡΚ-ΘΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΨΥΩΡΚ-ΧΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com