Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ. Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ. Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ , ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 01/10/2021 10:31:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΟΩΩΡΚ-ΘΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» .

Θέμα: «Περί παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» .
Ημ/νια: 01/10/2021 10:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ8ΝΩΡΚ-ΣΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Σεπτεμβρίου 2021
Ημ/νια: 01/10/2021 07:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΖΝΩΡΚ-ΓΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 393/2021 με Θέμα: «Απόλυση υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, λόγω ανακατάταξής του βάσει αυτεπάγγελτου ελέγχου του ΑΣΕΠ και παράλληλα πρόσληψη υπαλλήλου ίδιας ειδικότητας, με σύμβαση...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 393/2021 με Θέμα: «Απόλυση υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, λόγω ανακατάταξής του βάσει αυτεπάγγελτου ελέγχου του ΑΣΕΠ και παράλληλα πρόσληψη υπαλλήλου ίδιας ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω αντικατάστασης και αναπλήρωσης αποχωρούντος προσωπικού».
Ημ/νια: 30/09/2021 17:56:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ23ΩΡΚ-ΔΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, Ειδικότητας : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, Ειδικότητας : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
Ημ/νια: 30/09/2021 16:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΚΩΡΚ-ΘΦΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 392/2021 με Θέμα: «Διακοπή της άδειας άνευ αποδοχών του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 392/2021 με Θέμα: «Διακοπή της άδειας άνευ αποδοχών του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».
Ημ/νια: 30/09/2021 16:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΡΨΩΡΚ-ΜΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 391/2021 με ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-09-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 391/2021 με ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-09-2021».
Ημ/νια: 30/09/2021 15:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ6ΡΩΡΚ-ΓΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

217/2021 Ο.Ε

Θέμα: 217/2021 Ο.Ε
Ημ/νια: 30/09/2021 13:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΡΚ-1ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»

Θέμα: Περί διαγραφής οφειλών και απαλλαγής επί των προσαυξήσεων λόγω διπλο-εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Ημ/νια: 30/09/2021 13:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΚΩΡΚ-ΦΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης: i) της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα, ii) απόφασης του Δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Θέμα: «Περί έγκρισης: i) της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα, ii) απόφασης του Δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
Ημ/νια: 30/09/2021 12:28:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω14ΠΩΡΚ-ΞΕΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού το οποίο προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021(ΦΕΚ 170/Α’/23-09-2021.

Θέμα: «Περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού το οποίο προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4831/2021(ΦΕΚ 170/Α’/23-09-2021.
Ημ/νια: 30/09/2021 10:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΕΩΡΚ-Β7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Θέμα: Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ8ΤΩΡΚ-9ΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)

Θέμα: Αποδέσμευση. Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)
Ημ/νια: 30/09/2021 08:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΨΒΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021

Θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ( αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) αριθμ. πρωτ. 33247/28-04-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 13:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΝ5ΩΡΚ-Β6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ COVID-19
Ημ/νια: 29/09/2021 12:59:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΗΣΩΡΚ-ΩΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 22129 - 2426023560 - 24260 49258 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-09-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ 31-8-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:26:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΞΩΡΚ-59Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-09-2021
Ημ/νια: 29/09/2021 12:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΔΩΡΚ-ΠΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς στις 29.09.2021, λόγω απολύμανσης
Ημ/νια: 29/09/2021 12:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΡΡΩΡΚ-2Β0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 6η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 28/09/2021 11:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ2ΜΩΡΚ-Ξ7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141
Ημ/νια: 27/09/2021 14:22:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΑΟΞΩΓ-ΙΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com