Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΟΩΡΚ-51Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά ρυμουλκού»

Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά ρυμουλκού»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:38:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΖΩΡΚ-ΒΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ , ΜΕ 2ετή ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Θέμα: « Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ , ΜΕ 2ετή ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΩΠΩΡΚ-Ζ2Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Υπηρεσίες Ενημέρωσης (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση /πολιτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Υπηρεσίες Ενημέρωσης (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση /πολιτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:08:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖ2ΩΡΚ-ΤΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του...

Θέμα: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ, ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» β) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση των ως άνω έργων»
Ημ/νια: 29/05/2021 08:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΕ4ΩΡΚ-ΥΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 28/05/2021 18:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΑΜΩΡΚ-Μ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 28/05/2021 18:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΞΝΩΡΚ-3ΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 232/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 232/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη αυτού». ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 232
Ημ/νια: 28/05/2021 16:30:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΚ0ΩΡΚ-6ΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 231/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 231/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡ3ΣΩΡΚ-ΜΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 229/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 229/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ04ΔΩΡΚ-31Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 228/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄, διότι δεν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 228/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΖΣΩΡΚ-ΜΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 227/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 227/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΥ3ΩΡΚ-0Υ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 226/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 226/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:18:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 999ΤΩΡΚ-23Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 225/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄,...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 225/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική κατάταξή του».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω16ΞΩΡΚ-Λ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεραμπίνη Ευάγγελου του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεραμπίνη Ευάγγελου του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη αυτού».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΖ4ΩΡΚ-ΞΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 27/05/2021 15:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΨΛΩΡΚ-ΒΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 27/05/2021 14:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΩΧΩΡΚ-ΩΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/05/2021 11:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΨΓΩΡΚ-ΗΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021
Ημ/νια: 27/05/2021 11:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ2ΟΩΡΚ-9ΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΨΚΩΡΚ-ΒΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com