Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ2ΩΩΡΚ-ΒΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/07/2022 13:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΖΥΩΡΚ-Α5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/07/2022 13:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕ5ΩΡΚ-ΧΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 29/07/2022 13:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΣΝΩΡΚ-ΞΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 29/07/2022 13:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΚΩΩΡΚ-Ν7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ03ΩΡΚ-ΓΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞ9ΩΡΚ-81Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΥΝΩΡΚ-Τ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:58:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΗΓΟΞΩΓ-5ΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:54:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΛ9ΟΞΩΓ-ΝΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:48:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΞΡΛΟΞΩΓ-ΘΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:45:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ09ΟΞΩΓ-Θ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:44:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9Φ5ΟΞΩΓ-ΑΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:38:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΓΣΟΞΩΓ-ΗΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6484

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6484
Ημ/νια: 28/07/2022 19:28:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΑΙΟΞΩΓ-ΟΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312
Ημ/νια: 28/07/2022 19:18:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΩΦΟΞΩΓ-6ΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115
Ημ/νια: 28/07/2022 19:14:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΩΡΠΟΞΩΓ-Γ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6635

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6635
Ημ/νια: 28/07/2022 19:00:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΜΣΟΞΩΓ-ΛΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη
Ημ/νια: 28/07/2022 13:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΧΓΩΡΚ-ΑΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης
Ημ/νια: 28/07/2022 12:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΚΩΡΚ-1ΘΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com