Συλλέκτης ροής

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 11:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΨΚΩΡΚ-ΜΕΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 11:31:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΣΩΡΚ-Ν1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 11:31:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΥΖΩΡΚ-6ΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 10:36:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΕΔΩΡΚ-04Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 10:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΙ2ΩΡΚ-ΙΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 10:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΠΛΩΡΚ-ΣΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 22/02/2022 13:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΩ9ΩΡΚ-62Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 8246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 8246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 22/02/2022 13:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞ6ΩΡΚ-Ζ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 22/02/2022 13:19:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΘΒΩΡΚ-9ΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 22/02/2022 11:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΘΨΩΡΚ-ΞΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 22/02/2022 11:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ0ΖΩΡΚ-ΥΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2022 10:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ06ΩΡΚ-766
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 22/02/2022 10:22:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΡΚ-ΠΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 22/02/2022 09:45:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΓ9ΩΡΚ-ΨΒΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων και ελαστικών για την κίνηση των μετ/κων μέσων του Δήμου-προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και ελαστικών για την κίνηση των μετ/κων μέσων του Δήμου-προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 22/02/2022 09:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΗΗΩΡΚ-Υ1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/02/2022 12:06:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ9ΞΩΡΚ-ΥΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/02/2022 10:32:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΔΣΩΡΚ-Σ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/02/2022 10:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΗΨΩΡΚ-Σ90
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 21/02/2022 10:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΕΩΡΚ-ΦΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 21/02/2022 09:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΣΕΩΡΚ-ΝΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com