Συλλέκτης ροής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 117 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ 2/ΜΗΝΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 117 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ 2/ΜΗΝΗ
Ημ/νια: 28/02/2022 09:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΗ0ΩΡΚ-Ο9Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 25/02/2022 12:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΓΦΩΡΚ-ΥΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 25/02/2022 12:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 960ΒΩΡΚ-6Υ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054
Ημ/νια: 25/02/2022 11:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΗ4ΩΡΚ-70Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 25/02/2022 11:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ7ΠΩΡΚ-6Ψ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 25/02/2022 10:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ17ΩΡΚ-ΥΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΦΝΩΡΚ-ΟΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ) , Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΔΣΗΔΕ) και Επόπτη Εποπτευόμενων Φορέων ( Επόπτης Β) του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (112/2022 Απόφαση Δημάρχου)

Θέμα: Ορισμός Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ) , Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΔΣΗΔΕ) και Επόπτη Εποπτευόμενων Φορέων ( Επόπτης Β) του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (112/2022 Απόφαση Δημάρχου)
Ημ/νια: 24/02/2022 13:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΝΤΩΡΚ-Ε2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΚ4ΩΡΚ-Μ6Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91Ρ6ΩΡΚ-ΓΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:23:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 699ΠΩΡΚ-ΨΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 24/02/2022 13:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΖΦΩΡΚ-Ο4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΚΓΩΡΚ-Δ09
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 505/118269/7-12-2021 μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 13:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΙΩΩΡΚ-ΙΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 12:51:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΟΛΩΡΚ-1Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιανουαρίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Ιανουαρίου 2022
Ημ/νια: 24/02/2022 12:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9149ΩΡΚ-Ψ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9419
Ημ/νια: 23/02/2022 14:08:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝΦΩΡΚ-Ξ7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2022 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ., κατόπιν της 6/2022 ( ΑΔΑ: Ω25ΣΩΡΚ-3ΔΞ) & 11/2022 ( ΑΔΑ: 6Ξ8ΜΩΡΚ-6ΧΗ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2022 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ., κατόπιν της 6/2022 ( ΑΔΑ: Ω25ΣΩΡΚ-3ΔΞ) & 11/2022 ( ΑΔΑ: 6Ξ8ΜΩΡΚ-6ΧΗ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ημ/νια: 23/02/2022 12:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΖΝΩΡΚ-Δ0Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 23/02/2022 12:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω5ΥΩΡΚ-ΣΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 23/02/2022 11:45:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΦΤΩΡΚ-ΩΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com