Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΣΤΙΣ 20/7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΣΤΙΣ 20/7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 30/08/2018 09:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΦΟΩΡΚ-ΣΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8558/17.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 60/2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8558/17.07.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 60/2018
Ημ/νια: 30/08/2018 09:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧ8ΩΡΚ-Δ5Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΟΤΕ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/08/2018 14:33:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΣ5ΟΞΩΓ-ΓΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ -ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΓΥΜΝΑΣΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ -ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΓΥΜΝΑΣΤΟΥ
Ημ/νια: 29/08/2018 13:17:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΞΥΟΞΩΓ-Ξ31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9429/06-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9429/06-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/08/2018 14:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ01ΩΡΚ-7ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9391/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9391/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/08/2018 13:41:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΒΚΩΡΚ-Φ79
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9380/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9380/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/08/2018 13:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ7ΗΩΡΚ-ΙΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 36ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 36ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/08/2018 13:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΥ1ΩΡΚ-Ξ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 35ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 35ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/08/2018 13:08:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ00ΔΩΡΚ-9ΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9383/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9383/03-08-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/08/2018 13:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ62ΩΡΚ-ΤΜ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων

Θέμα: Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων
Ημ/νια: 29/08/2018 13:02:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7578ΩΡΚ-ΔΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)

Θέμα: Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
Ημ/νια: 29/08/2018 12:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ5ΖΩΡΚ-ΨΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 29/08/2018 12:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΤΔΩΡΚ-Χ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 29/08/2018 12:43:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΛ5ΩΡΚ-ΡΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 28/08/2018 13:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΗΘΩΡΚ-Ψ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια διαφόρων ειδών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια διαφόρων ειδών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/08/2018 13:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ96ΩΡΚ-ΩΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια διάφορων ειδών άρδευσης

Θέμα: Προμήθεια διάφορων ειδών άρδευσης
Ημ/νια: 28/08/2018 13:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΓΤΩΡΚ-ΤΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης

Θέμα: Προμήθεια διάφορων ειδών ύδρευσης
Ημ/νια: 28/08/2018 13:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΡ2ΩΡΚ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/08/2018 13:15:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΤΗΩΡΚ-ΑΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 28/08/2018 13:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ63ΩΡΚ-ΚΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com