Συλλέκτης ροής

Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης, συνολικού ποσού 295,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης, συνολικού ποσού 295,00 €
Ημ/νια: 08/06/2022 13:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΧ5ΟΕΠΖ-6ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλίων, συνολικού ποσού 2.999,80 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλίων, συνολικού ποσού 2.999,80 €
Ημ/νια: 08/06/2022 13:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΕΜΟΕΠΖ-Μ2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,00 €
Ημ/νια: 08/06/2022 12:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΘΠ3ΟΕΠΖ-ΕΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 183,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 183,00 €
Ημ/νια: 08/06/2022 12:53:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 670ΗΟΕΠΖ-6ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 08/06/2022 15:06:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΕΩΡΚ-ΦΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 14:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΦΖΩΡΚ-Ψ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 9548

Θέμα: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 9548
Ημ/νια: 08/06/2022 14:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ε1ΩΡΚ-ΘΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 08/06/2022 13:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΙΩΡΚ-Β6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 13:08:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΓΗΩΡΚ-ΗΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 13:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 951ΚΩΡΚ-ΡΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 12:50:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Σ1ΩΡΚ-ΡΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 12:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΚΖΩΡΚ-ΥΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 12:25:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠΝΩΡΚ-ΤΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/06/2022 14:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚ0ΩΡΚ-ΦΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 07/06/2022 14:38:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖ4ΩΡΚ-ΘΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 07/06/2022 14:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΠ4ΩΡΚ-6ΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 07/06/2022 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ2ΛΩΡΚ-ΔΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Δ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Δ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 07/06/2022 13:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΜΛΩΡΚ-ΨΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2022 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Α΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2022 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 07/06/2022 13:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΛ0ΩΡΚ-8Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουνίου 2022
Ημ/νια: 07/06/2022 13:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΡΓΩΡΚ-ΑΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com