Συλλέκτης ροής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ9ΘΩΡΚ-ΠΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ PROTERGIA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ PROTERGIA (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ9ΗΩΡΚ-9ΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΡΩΡΚ-ΨΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΘΩΡΚ-93Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΣΩΡΚ-ΛΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΕΙΩΡΚ-11Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΝΜΩΡΚ-Δ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΖΕΝΙΘ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ0ΤΩΡΚ-2Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΕΛΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΕΛΙΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/11/2021 11:50:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΦΖΩΡΚ-ΔΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 469/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 469/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με συμβάσεις λόγω COVID-19, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-09-2021)».
Ημ/νια: 11/11/2021 14:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΞ3ΩΡΚ-Ε84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού και του εγκεκριμένου με την 202/2021 Α.Ο.Ε., Β΄ Τριμήνου 2021, στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2021 και υποβολή αυτού και του εγκεκριμένου με την 202/2021 Α.Ο.Ε., Β΄ Τριμήνου 2021, στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 11/11/2021 09:49:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΙΜΩΡΚ-ΠΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 7η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2021 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 11/11/2021 09:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΥ1ΩΡΚ-ΘΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα
Ημ/νια: 10/11/2021 10:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7Ω2ΟΕΠΖ-0Ν4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 10/11/2021 10:36:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΛΩΟΕΠΖ-2ΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 10/11/2021 10:34:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΛΑΟΕΠΖ-572
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας
Ημ/νια: 10/11/2021 10:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΚΜΟΕΠΖ-1ΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΔΕΗ
Ημ/νια: 10/11/2021 10:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΤ6ΟΕΠΖ-4ΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 10/11/2021 10:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞ0ΚΟΕΠΖ-ΟΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόσπασμα Πράξης υπ' αριθμό 15/09-11-2021 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες

Θέμα: Απόσπασμα Πράξης υπ' αριθμό 15/09-11-2021 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες
Ημ/νια: 10/11/2021 10:26:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΣΖΟΕΠΖ-Ρ3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:07:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΣΗΟΞΩΓ-ΙΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com