Συλλέκτης ροής

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 18/02/2022 11:19:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ56ΩΡΚ-ΛΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Ανηλίου (πρώην κοινοτικό κατάστημα) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την ΑΔΣ 22/2022».

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Ανηλίου (πρώην κοινοτικό κατάστημα) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την ΑΔΣ 22/2022».
Ημ/νια: 18/02/2022 10:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΖΡΩΡΚ-ΒΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/02/2022 10:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΞ8ΩΡΚ-ΗΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 - ΜΕ 44459 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 - ΜΕ 44459 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/02/2022 09:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΘΧΩΡΚ-ΩΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 18/02/2022 09:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΣΨΩΡΚ-7ΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 18/02/2022 09:36:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜΕΩΡΚ-ΚΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2022

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2022
Ημ/νια: 17/02/2022 13:19:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΓΥΟΞΩΓ-8ΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αιτήματος σχετικά με πρακτική άσκηση.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αιτήματος σχετικά με πρακτική άσκηση.
Ημ/νια: 17/02/2022 11:07:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΙΟΞΩΓ-Ν2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αιτήματος σχετικά με πρακτική άσκηση.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αιτήματος σχετικά με πρακτική άσκηση.
Ημ/νια: 17/02/2022 11:04:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΘΦΟΞΩΓ-9ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου (αποθήκη) στην Τ.Κ. Μακρυράχης κατόπιν της 145/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου (αποθήκη) στην Τ.Κ. Μακρυράχης κατόπιν της 145/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου».
Ημ/νια: 17/02/2022 14:30:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΛΩΡΚ-ΙΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος (Φαρμακείου) στην Τοπική Κοινότητα Κισσού σύμφωνα με την 25/2022 απόφαση του Δ.Σ»

Θέμα: «Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος (Φαρμακείου) στην Τοπική Κοινότητα Κισσού σύμφωνα με την 25/2022 απόφαση του Δ.Σ»
Ημ/νια: 17/02/2022 13:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΡ3ΩΡΚ-Μ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 17/02/2022 10:54:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡΖΩΡΚ-Γ9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 17/02/2022 10:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΚ2ΩΡΚ-ΣΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 17/02/2022 10:48:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΜ9ΩΡΚ-ΒΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 17/02/2022 10:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΞ7ΩΡΚ-8Τ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 17/02/2022 10:44:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΥΧΩΡΚ-02Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19
Ημ/νια: 17/02/2022 09:44:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΣΔΩΡΚ-75Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16):

Θέμα: Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16):
Ημ/νια: 17/02/2022 09:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΦΔΩΡΚ-0ΧΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16):...

Θέμα: «Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16): α) Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Δ.Ε.Ζαγοράς), β) Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Δ.Ε.Μουρεσίου).
Ημ/νια: 17/02/2022 09:12:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Μ9ΩΡΚ-6ΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Ημ/νια: 16/02/2022 13:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ9ΕΩΡΚ-Η3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com