Συλλέκτης ροής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 70/31-08-16

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 70/31-08-16
Ημ/νια: 16/02/2022 12:03:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΛΜΩΡΚ-ΚΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 80/2022 ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 69/31-8-2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 80/2022 ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 69/31-8-2016
Ημ/νια: 16/02/2022 12:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ2ΖΩΡΚ-ΕΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 16/02/2022 11:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΒΝΩΡΚ-ΨΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Πρακτικού Β΄ [ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου] του έργου με τίτλο: ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αρχικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης προϋπολογισμού 2.001.613,27€ ευρώ (Φ.Π.Α. μηδενικό, ως απόρροια των...

Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Β΄ [ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου] του έργου με τίτλο: ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αρχικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης προϋπολογισμού 2.001.613,27€ ευρώ (Φ.Π.Α. μηδενικό, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ).
Ημ/νια: 16/02/2022 11:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΒΙΩΡΚ-9ΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 16/02/2022 11:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ044ΩΡΚ-7ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2022 11:17:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ξ0ΩΡΚ-58Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Θέμα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 16/02/2022 11:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΡΘΩΡΚ-ΙΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 16/02/2022 11:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ1ΟΩΡΚ-ΖΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης Πρακτικου I, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ...

Θέμα: : «Περί έγκρισης Πρακτικου I, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΗΖΑΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
Ημ/νια: 16/02/2022 11:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΝΩΩΡΚ-6Ψ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης υποβολής Αίτησης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032 ως προς α) τη χρονική παράταση της πράξης Κ.Κ. έως την 30η - 10 - 2023 (φυσικό αντικείμενο), β)...

Θέμα: : «Περί έγκρισης υποβολής Αίτησης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032 ως προς α) τη χρονική παράταση της πράξης Κ.Κ. έως την 30η - 10 - 2023 (φυσικό αντικείμενο), β) τον προτεινόμενο νέο προϋπολογισμό εκ της τροποποίησης της ενταγμένης πράξης Κ.Κ. ύψους 104.160,00€».
Ημ/νια: 15/02/2022 17:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΩ6ΩΡΚ-ΤΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»

Θέμα: Περί έγκρισης 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069032»
Ημ/νια: 15/02/2022 17:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α55ΩΡΚ-ΝΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 15/02/2022 13:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΗΜΩΡΚ-ΒΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2022 13:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΩΖΩΡΚ-Ω18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
Ημ/νια: 15/02/2022 12:22:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΛΗΩΡΚ-6ΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 15/02/2022 12:07:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΠΩΡΚ-Δ36
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2022 11:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6729ΩΡΚ-ΒΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2022 11:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ60ΩΡΚ-9Ψ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2022 11:38:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 907ΩΩΡΚ-Ζ5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2022 11:35:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ9ΟΩΡΚ-ΡΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και ελαστικών για την κίνηση των μετ/κων μέσων του Δήμου-προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων και ελαστικών για την κίνηση των μετ/κων μέσων του Δήμου-προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/02/2022 13:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΔΔΩΡΚ-ΛΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com