Συλλέκτης ροής

Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Θέμα: Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΦΝΩΡΚ-Λ31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Θέμα: Αποδέσμευση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΨΩΡΚ-ΔΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 67.623,47 από την υπ’ αριθμ 75229/21 χρηματοδότηση από το ΤΠ&Δ».

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 67.623,47 από την υπ’ αριθμ 75229/21 χρηματοδότηση από το ΤΠ&Δ».
Ημ/νια: 22/11/2021 12:33:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ17ΩΡΚ-ΤΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορούσε τη ναυαγοσωστική κάλυψη».

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορούσε τη ναυαγοσωστική κάλυψη».
Ημ/νια: 22/11/2021 11:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΡΚ-ΛΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 19/11/2021 13:20:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ2ΚΩΡΚ-9ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης υπόλοιπου ποσού από την υπ’ αριθμ 33247/28-04-2021 χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ».

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης υπόλοιπου ποσού από την υπ’ αριθμ 33247/28-04-2021 χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ».
Ημ/νια: 19/11/2021 13:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΨΩΡΚ-ΥΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Θέμα: Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Ημ/νια: 19/11/2021 12:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΣΩΡΚ-02Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 424 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 424 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 12:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΖΞΩΡΚ-6ΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 420 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 420 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 11:39:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΟΩΡΚ-Θ93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΙ ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΙ ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 19/11/2021 11:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΟΛΩΡΚ-Χ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 422 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 422 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 11:27:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΧΝΩΡΚ-21Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 418 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 418 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 11:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ52ΩΡΚ-ΔΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 444 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 444 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 10:48:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΙΘΩΡΚ-ΠΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 432 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Θέμα: : «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 432 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 10:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΘΗΩΡΚ-1Ψ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 18/11/2021 15:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ21ΤΩΡΚ-ΞΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/251,Β/295,Β/266,Β/260,Β/263,Β/264,Β/265,Β/229,Β/249,Β/261,Β/198,Β/269,Β/276,Β/274,Β/279,Β/254,Β/259,Β/262,Β/69,Β/273,Β/258,Β/267,Β/277,Β/287,ΛΤ/5

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/251,Β/295,Β/266,Β/260,Β/263,Β/264,Β/265,Β/229,Β/249,Β/261,Β/198,Β/269,Β/276,Β/274,Β/279,Β/254,Β/259,Β/262,Β/69,Β/273,Β/258,Β/267,Β/277,Β/287,ΛΤ/5
Ημ/νια: 18/11/2021 15:08:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ45ΩΡΚ-2ΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/238,Β/240,Β/198

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/238,Β/240,Β/198
Ημ/νια: 18/11/2021 14:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧΥΩΡΚ-1ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%

Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%
Ημ/νια: 18/11/2021 14:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΚΜΩΡΚ-ΒΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 18/11/2021 13:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΞΖΩΡΚ-ΨΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου στην Δ.Κ.Ζαγοράς"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου στην Δ.Κ.Ζαγοράς"
Ημ/νια: 18/11/2021 11:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ09ΩΡΚ-3ΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com