Συλλέκτης ροής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 24/11/2021 14:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ9ΦΩΡΚ-ΨΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/11/2021 14:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΓΩΡΚ-8ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/11/2021 11:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ρ9ΩΡΚ-8ΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/11/2021 11:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ11ΩΡΚ-9Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/11/2021 11:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΖΨΩΡΚ-94Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/11/2021 11:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΞΧΩΡΚ-ΔΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/11/2021 11:14:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΦΒΩΡΚ-ΞΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/11/2021 11:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β6ΩΩΡΚ-Ο3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 24/11/2021 11:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ε9ΩΡΚ-88Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 11ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (11η ΑΠΟ 36η)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 11ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (11η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 24/11/2021 10:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΖΩΡΚ-6ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ημ/νια: 23/11/2021 15:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Β1ΩΡΚ-01Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ημ/νια: 23/11/2021 15:13:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛ9ΩΡΚ-Φ7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 23/11/2021 12:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΒΩΡΚ-Ι96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικός Φορέας Διαχείρισης Δασών, για την νομιμοποίηση εγκαταστάσεων υφιστάμενου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ 5», στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικός Φορέας Διαχείρισης Δασών, για την νομιμοποίηση εγκαταστάσεων υφιστάμενου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ 5», στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Ημ/νια: 23/11/2021 09:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΡΒΩΡΚ-2ΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ημ/νια: 22/11/2021 14:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΔΩΩΡΚ-8ΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 14:17:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤΥΩΡΚ-34Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 14:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΡΚ-ΥΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»

Θέμα: «Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»
Ημ/νια: 22/11/2021 13:31:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ16ΨΩΡΚ-ΓΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»

Θέμα: «Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»
Ημ/νια: 22/11/2021 13:06:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η12ΩΡΚ-ΗΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Θέμα: Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΘΩΡΚ-4ΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com