Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 18/05/2018 11:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε31ΩΡΚ-ΨΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ SALON MONDIAL ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ SALON MONDIAL ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 18/05/2018 11:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΑΚΤΩΡΚ-ΝΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : «Μετασκευή παλαιού κτιρίου (πρώην δημοτικού σχολείου Πουρίου) σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, εγγεγραμμένη στο ΚΑ: 00-6117...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Ωρίμανση του έργου : «Μετασκευή παλαιού κτιρίου (πρώην δημοτικού σχολείου Πουρίου) σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά», για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, εγγεγραμμένη στο ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"
Ημ/νια: 18/05/2018 10:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΥΦΩΡΚ-968
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 18/05/2018 10:04:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΕΙΩΡΚ-Β3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες"
Ημ/νια: 17/05/2018 14:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΜΩΡΚ-7Β8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2018 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2018 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 17/05/2018 13:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β9ΡΩΡΚ-7ΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
Ημ/νια: 17/05/2018 13:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΖΘΩΡΚ-8Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
Ημ/νια: 17/05/2018 13:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΧΘΩΡΚ-Γ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 17/05/2018 12:39:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΟΚΩΡΚ-67Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 516/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Σάββα Γρηγορίου του Ευσταθίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 516/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Σάββα Γρηγορίου του Ευσταθίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».
Ημ/νια: 17/05/2018 12:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΠΝΩΡΚ-6ΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ44459

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ44459
Ημ/νια: 17/05/2018 12:04:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΣΩΡΚ-ΟΣΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου .

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου .
Ημ/νια: 17/05/2018 11:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η8ΗΩΡΚ-Θ5Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(ΚΑ:30-7311.84)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο "Υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(ΚΑ:30-7311.84)"
Ημ/νια: 17/05/2018 11:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΤΙΩΡΚ-5ΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 5η αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 5η αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 16/05/2018 14:25:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΨ6ΩΡΚ-ΕΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 16/05/2018 14:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΓΖΩΡΚ-4Κ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8ΜΗΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΑΠΟ 23/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/12/2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8ΜΗΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΑΠΟ 23/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/12/2018)
Ημ/νια: 16/05/2018 14:16:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΔΔΩΡΚ-Σ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 967ΙΩΡΚ-Χ2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΚΛΩΡΚ-Υ62
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ033ΩΡΚ-6ΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες
Ημ/νια: 16/05/2018 14:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΜΔΩΡΚ-ΚΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com