Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 21/01/2020 12:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΜΣΩΡΚ-Α1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση της Στέγης του Δημοτικού Καταστήματος Ζαγοράς και του Δημοτικού Καταστήματος Τσαγκαράδας σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση της Στέγης του Δημοτικού Καταστήματος Ζαγοράς και του Δημοτικού Καταστήματος Τσαγκαράδας σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Ημ/νια: 21/01/2020 12:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΝΚΩΡΚ-Θ1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση στέγης δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση στέγης δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/01/2020 11:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΕΥΩΡΚ-ΝΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)».
Ημ/νια: 21/01/2020 11:39:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΣΩΡΚ-ΒΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη κατασκευή του έργου με τίτλο : «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων & αύλειων χώρων αυτών»

Θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη κατασκευή του έργου με τίτλο : «Επισκευή, Συντήρηση κτιρίων Νηπιαγωγείων & αύλειων χώρων αυτών»
Ημ/νια: 20/01/2020 13:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΟΒΩΡΚ-Δ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 20/01/2020 12:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β57ΩΡΚ-23Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του κ. Δημάρχου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το θέμα των ορίων οικισμού.

Θέμα: Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του κ. Δημάρχου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το θέμα των ορίων οικισμού.
Ημ/νια: 17/01/2020 14:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΜΚΩΡΚ-Γ5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:35:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Σ9ΩΡΚ-ΑΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΙΧΩΡΚ-ΔΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 13:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΑΥΩΡΚ-63Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)
Ημ/νια: 17/01/2020 12:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ9ΘΩΡΚ-2ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 12:43:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ2ΞΩΡΚ-ΛΥ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 17/01/2020 12:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΥΓΩΡΚ-7ΦΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία " Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των...

Θέμα: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία " Αποχιονισμός Δημοτικών Οδών Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.977,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 17/01/2020 11:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΛΜΩΡΚ-ΚΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου, για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ημ/νια: 17/01/2020 11:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΟΩΡΚ-ΝΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιανουαρίου 2020
Ημ/νια: 17/01/2020 11:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ4ΓΩΡΚ-2ΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»

Θέμα: «Περί έγκρισης της Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"»
Ημ/νια: 16/01/2020 13:38:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ438ΩΡΚ-74Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».

Θέμα: «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την υπηρεσία "Αποχιονισμός Δημοτικών οδών, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΕ2ΩΡΚ-ΛΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2020».
Ημ/νια: 16/01/2020 13:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟ4ΩΡΚ-ΠΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΧΞΩΡΚ-7Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com