Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1045/2018 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 1045/2018 με Θέμα: «Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών».
Ημ/νια: 18/09/2018 20:02:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΥ3ΩΡΚ-Δ0Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0014750 ΕΞ 2018/05-09-2018 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ζητείται τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0014750 ΕΞ 2018/05-09-2018 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ζητείται τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.),από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήσης τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Ημ/νια: 18/09/2018 14:50:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΗΩΡΚ-ΝΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών

Θέμα: Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών
Ημ/νια: 18/09/2018 14:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΡΧΩΡΚ-ΖΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση της 288.2018 Α.Δ.Σ. (Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου).

Θέμα: Τροποποίηση της 288.2018 Α.Δ.Σ. (Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου).
Ημ/νια: 18/09/2018 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΡΩΡΚ-7ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών του δικτύου ύδρευσης που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 18/09/2018 14:14:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ162ΩΡΚ-ΧΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07/08/2018-06/04/2019)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07/08/2018-06/04/2019)
Ημ/νια: 18/09/2018 13:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ6ΝΩΡΚ-9ΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέας παροχής ρεύματος στην κεντρική πλατεία οικισμού Χορευτού.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέας παροχής ρεύματος στην κεντρική πλατεία οικισμού Χορευτού.
Ημ/νια: 18/09/2018 13:17:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Ο2ΩΡΚ-Ζ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες Θεομηνίες.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες Θεομηνίες.
Ημ/νια: 18/09/2018 12:50:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΟΠΩΡΚ-ΒΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας παροχής για κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας παροχής για κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 18/09/2018 12:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ2ΕΩΡΚ-82Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 18/09/2018 12:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΜΛΩΡΚ-ΓΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 217,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 217,00 ευρώ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:55:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΒΥΟΕΠΖ-946
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής τιμολογίου για εσωτερική καθαριότητα στην Ζαγοριανά Καράβια Κοιν.Σ.Ε.Π συνολικού ποσού 450,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής τιμολογίου για εσωτερική καθαριότητα στην Ζαγοριανά Καράβια Κοιν.Σ.Ε.Π συνολικού ποσού 450,00 ευρώ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛ0ΑΟΕΠΖ-ΘΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής τιμολογίου για εξωτερική καθαριότητα στην Ζαγοριανά Καράβια Κοιν.Σ.Ε.Π συνολικού ποσού 200,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής τιμολογίου για εξωτερική καθαριότητα στην Ζαγοριανά Καράβια Κοιν.Σ.Ε.Π συνολικού ποσού 200,00 ευρώ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΤΨΧΟΕΠΖ-9ΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής τιμολογίου ΕΛΤΑ συνολικού ποσού 148,50 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής τιμολογίου ΕΛΤΑ συνολικού ποσού 148,50 ευρώ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΙΥΟΕΠΖ-ΑΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 238,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 238,00 ευρώ
Ημ/νια: 17/09/2018 13:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΗ5ΟΕΠΖ-ΞΡΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πράξη 9η/17-09-2018 έγκρισης τρέχουσων δαπανών

Θέμα: Πράξη 9η/17-09-2018 έγκρισης τρέχουσων δαπανών
Ημ/νια: 17/09/2018 13:07:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙΡ9ΟΕΠΖ-ΑΘΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού των ΕΛΤΑ, συνολικού ποσού 148,50

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού των ΕΛΤΑ, συνολικού ποσού 148,50
Ημ/νια: 17/09/2018 12:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 681ΡΟΕΠΖ-10Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 238,00

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 238,00
Ημ/νια: 17/09/2018 11:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΓΒΟΕΠΖ-4ΕΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 217,00

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 217,00
Ημ/νια: 17/09/2018 11:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΔ5ΟΕΠΖ-5ΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών εξωτερικής καθαριότητας της Ζαγοριανά Καράβια Κοιν. Σ.Ε.Π., συνολικού ποσού 200,00

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών εξωτερικής καθαριότητας της Ζαγοριανά Καράβια Κοιν. Σ.Ε.Π., συνολικού ποσού 200,00
Ημ/νια: 17/09/2018 11:47:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΛ3ΟΕΠΖ-ΠΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com